Vrtec Korena 02/63-00-651
 

Hišni red

Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Korena (Muv. št. 24/2004) ter v skladu z 31.a členom ZoOŠ (UPB3, Ur.l. 81/06 in 102/07) in po predhodno opravljeni obravnavi na svetu staršev in zboru delavcev šole, je ravnatelj šole sprejel

 

HIŠNI RED
enota vrtca

Osnovna šola Korena z enoto vrtca določa s hišnim redom pravila pomembna za nemoteno življenje in delo v vrtcu, in sicer:
1. splošne določbe,
2. območje vrtca in površine, ki sodijo v prostor vrtca,
3. poslovni čas in uradne ure,
4. uporabo prostora vrtca,
5. organizacijo nadzora,
6. ukrepe za zagotavljanje varnosti,
7. vzdrževanje reda in čistoče,
8. prehodne in končne določbe.

1. SPLOŠNE DOLOČBE
Temeljne naloge vrtca so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih posebnosti.

Odgovornost enote vrtca velja za čas, ko poteka predšolska vzgoja otrok in druge organizirane dejavnosti.

2. OBMOČJE IN POVRŠINE, KI SODIJO K ENOTI VRTCA VRTCA

Območje prostora zajema vse površine, ki jih je ustanovitelj dal enoti vrtca Osnovne šole Korena v upravljanje, katere vrtec vzdržuje in za njih skrbi kot dober gospodar.

2.1 Območje prostora
V območje vrtca sodi prostor, ki ga enota vrtca Osnovne šole Korena nadzoruje, in sicer:
– objekt enote vrtca Osnovne šole Korena, pripadajoče funkcionalno zemljišče.

2.2 Funkcionalno zemljišče vrtca je območje namenjeno otrokom za uporabo v času dejavnosti in drugih organiziranih oblik varstva.
Pod pripadajoče funkcionalno zemljišče se šteje:
– dvorišče,
– igrišče,
– ograjene površine ter
– površine ob zgradbah, ki jih vrtec uporablja za dejavnost in varen prihod v vrtec.

3. POSLOVNI ČAS IN URADNE URE

3.1 Poslovni čas vrtca
Vrtec poslujejo pet dni v tednu, in sicer v ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek in sicer:
od 5.45 do 16.05.

Poslovni čas ob sobotah je določen z letnim delovnim načrtom vrtca.

Ravnatelj lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile, prireditve,…) odredi, da vrtec začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan.

3.2 Uradne ure
Uradne ure so namenjene poslovanju z uporabniki storitev. Uradne ure se praviloma določijo v okviru poslovnega časa šole.

Uradne ure za uporabniki storitev v vrtcu so na matični šoli.
Šola ima uradne ure v dopoldanskem času in v popoldanskem času, v skupnem obsegu najmanj 15 ur, od tega v popoldanskem času najmanj 2 uri.

Uradne ure so vsak dan od 10.00 do 14.00.

Zaposleni, ki imajo uradne ure, imajo malico pred uradnimi urami ali po uradnih urah, toda ne po 14.00 uri.

Glede na naravo dela in vrsto nalog imajo pedagoški delavci v vrtcu določen čas za sodelovanje s starši, in sicer:
– skupne in individualne govorilne ure,
– roditeljske sestanke in
– druge oblike dela s starši,
kar je določeno z letnim delovnim načrtom vrtca.

 

Urnik uradnih ur ne velja za ravnatelja šole. Ravnatelj sprejme stranke po predhodni najavi, brez najave pa v nujnih primerih in za poslovanje pomembnih zadevah.

3.3 Objava uradnih ur
Uradne ure morajo biti objavljene v publikaciji in na spletni strani ter na vratih poslovnega prostora.

4. UPORABO PROSTORA VRTCA

4.1 Prostor vrtca se uporablja
a) za izvajanje:
– predšolske vzgoje otrok.

4.2 Dostop v prostore vrtca

Vhod v vrtec je namenjen za otroke, njihove starše oz. spremljevalce ter zaposlene. Vhod je odprt od 5.30 ure. Odklene ga vzgojiteljica ob 5.30 ter zaklenejo čistilke po zaključenem delu v vrtcu (delovni čas čistilk). Po 17.30 uri nezaposlene osebe nimajo dovoljenega vstopa v prostore vrtca.
Zunanja vrata (ograja) se zaklepajo, ključ je na mestu, da omogoča odpiranje in to tako, da otrok ne more sam odpreti vrat.

 

4.2.1. Vstop v vrtec v popoldanskem času
V popoldanskem času odklepa vrata mentor dejavnosti, h kateri je otrok namenjen.

Mentor dejavnosti pospremi celo skupino otrok tudi po končani vadbi do izhoda in poskrbi, da otroci zapustijo prostore vrtca v spremstvu staršev ali za to pooblaščenih oseb.

Otroci se preobujejo v copate.

4.2.2. Gibanje staršev in obiskovalcev prostorov po zgradbi vrtca
Gibanje staršev in obiskovalcev po zgradbi je omejeno. V igralnice lahko vstopijo starši in obiskovalci samo z dovoljenjem ravnatelja. Zaradi varnosti lahko ravnatelj gibanje dodatno omeji s posebnim sklepom.

 

5. ORGANIZACIJA NADZORA
V vrtcu je organiziran nadzor, ki preprečuje možnost poškodovanja zgradb in naprav, ter zagotavlja varnost osebam.

5.1 Organizacija nadzora na prostoru vrtca
Tehnični nadzor
1. alarmni sistem
-je vključen v času, ko ni nihče prisoten v vrtcu in se sproži ob morebitnem vstopu nepovabljenih oseb,
-ob sprožitvi vklopi zvočni signal ter telefonski klic izbrane osebe varovanja.
2. sistem za osvetlitev zunanjih površin
-luči prižge čistilka.
Fizični nadzor
Razpored nadzora-dežurstva je usklajen z letnim delovnim načrtom in razporedom, ki ga pripravi
ravnatelj.
Fizični nadzor izvajajo:
1. strokovni delavci – na hodnikih, garderobah, sanitarijah,
2. hišnik – z obhodi v vrtcu.

Ključ se lahko vroči delavcu vrtca samo v soglasju z ravnateljem in s podpisom izjave, ki je priloga pravil.

5.2.1 Razpolaganje s šiframi alarmnega sistema
Šifro za vključitev in izključitev alarmnega sistema določi ravnatelj vsakemu upravičencu posebej.
S šiframi alarmnega sistema upravičencev je lahko seznanjen samo hišnik, razen z glavno šifro, ki jo uporablja ravnatelj.

5.2.2 Odgovornost
Za prejeti ključ vsak odgovarja osebno. V primeru izgube ključa mora vsak prejemnik takoj obvestiti ravnatelja.
Za tajnost šifre alarmnega sistema vsak odgovarja osebno.
Vsaka zloraba šifre alarmnega sistema in ključev se smatra kot hujša kršitev delovne obveznosti.

6. PRAVILA HIŠNEGA REDA V ENOTI VRTCA
Vzgojitelji in pomočniki vzgojitelja morajo biti pred sklenitvijo delovnega razmerja v vrtcu seznanjeni z določili o varnosti otrok, ob nastopu dela pa morajo spoznati mesta oz. območja, ki so nevarna za otrokovno varnost.

6.1. Odgovornost do delavcev vrtca
– Spoštujemo kompetentnost, avtonomijo, iniciativnost, ustvarjalnost delavcev v vrtcu.
– Spoštujemo pravico do zasebnosti delavcev v vrtcu in do nedotakljivosti njihove osebne integritete.
– Negujemo strpne medsebojne odnose brez predsodkov glede rase, vere, nacionalne in etične pripradnosti, starosti, premoženja, političnega prepričanja ali življenskega sloga delavcev vrtca.
– Če opazimo neetično ali nekompetentno ravnanje delavca šole, na to opozorimo drugega delavca ali vodstvo vrtca.
– Ocena ali presoja nekompetentnega ali neetičnega ravnanaja mora temeljiti na dejstvih in biti pomembna z vidika otroka, interesov družine in programa vrtca.

 

6.2. Obveznosti staršev do vrtca
– Starši morajo otroka osebno predati vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice;
– Starši so dolžni voditi v vrtec zdravega otroka.
– Po Zakonu o varnosti v cestnem prometu morajo otroci na poti do vrtca in iz vrtca domov imeti
spremstvo osebe starejše od 10 let (2. in 3. odstavek 80. člena).
– Upoštevajo pravil vrtca in hišni red,.
– Točno prihajajo po otroka v vrtec (do 16.05 ure).
– Sporočajo odsotnost.
– Upoštevajo določil pravilnika o varnosti otrok, ki se nanašajo na obveznosti staršev.

Drugo
– Sporočite nam, če otroka ne bo v vrtec.
– Zdravila naj otrok dobiva doma.
-Če ne morete pravočasno priti po otroka, nam to sporočite, ker je vaš otrok nestrpen in žalosten.
– Vaš točen naslov in telefonska številka nam bosta koristili, če vas bomo morali nujno poiskati.
-Če se bo vaš otrok v vrtcu zmočil, ali mu bo vroče, jih moramo preobleči v rezervna oblačila, ki jih
poiščemo v vrečki vašega otroka v garderobi.
– Copati, ki ne dajejo opore razvijajoči se nogi, niso primerni za otroka v vrtcu(natikači,…).
– Otroka oddajte v vrtcu odgovorni osebi, pozdravimo se, povejte kaj o sebi in svojemu otroku …
– Ko pridete ponj, poiščete stik z vzgojiteljico ali pomočnico, zanimajte se, kako je otrok preživel dan v vrtcu, morda vam mora tudi ona kaj zaupati.
– Otroci lahko prinašajo svoje igrače v vrtec in imajo tako stik z domom in družino. Ne dajajte mu dragocenih igrač, ker ne moremo zagotoviti, da bodo ostala nepoškodovane.
– Prepovedane igrače so: puške, sablje, noži….
-Želimo, da otroci v vrtcu ne nosijo verižic, prstanov in zapestnic.
– V vrtcu ne dovolimo žvečenje žvečilnega gumija, ker so otroci v nenehnem gibanju in pogovarjanju.

6.3 Ukrepi za varnost v vrtcu
Pri delu oz. bivanju otrok v igralnici je potrebno organizirati delo tako, da se zagotovi varnost otrok, predvsem tako:
– da je oprema v igralnici uporabljena po svoji namembnosti,
– da se otrokom preprečuje nevarno ravnanje ali gibanje v igralnici,
– da se otrokom prepreči medsebojno fizična obračunavanja, nasilna ravnanja ipd.,
– da se delo z nevarnim orodjem in delovnimi pripomočki organizira tako, da ima vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice stalno pregled nad ravnanjem otrok,
– da je zagotovljena kontrola nad otroki pri zapuščanju igralnice,
– da se zagotovi, da otroci niso izpostavljeni temperaturnim razmeram, ki bi lahko neugodno vplivala na njihovo zdravje (debela jopice, puloverji ipd.)
– da se zagotovi, da v bivalnih prostorih ni prepiha,
– da se zagotovi varna tla (suha ipd.)
– da se zagotovi redno zračenje prostorov.

Pri hranjenju otrok je potrebno paziti na varnost otrok pri uporabi jedilnega pribora, temperaturi hrane in uživanju hrane.
Neposredno pred spanjem je vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice dolžna preveriti, ali ima otrok prazna usta.

Med aktivnim počitkom in spanjem mora biti zagotovljen mir, otroci morajo biti slečeni in pokriti primerno sobni temperaturi.
Vzgojiteljica ali pomočnica vzgojiteljice je dolžna nadzorovati otroke ves čas počitka.

6.4. Ukrepi za varnost zunaj vrtca
Na sprehodu, izletu ali igri oz. drugih oblikah dejavnosti zunaj prostorov vrtca, morata otroke enega oddelka:
– varovati oz. spremljati najmanj dva delavca oz. dve odrasli osebi.

Aktivnost otrok zunaj igralnice morajo biti vselej organizirane in vodene tako, da ima delavec vrtca:
– stalen in nemoten pogled nad vsemi otroki svojega oddelka.
Pri organiziranju aktivnosti z otroki na prostem je vzgojiteljica oz. pomočnica vzgojiteljice predvsem dolžna:
– da prične z izvajanjem aktivnosti šele tedaj, ko dejansko obvlada otroke svojega oddelka,
– da seznani otroke z okoljem in mesti, kjer se bodo izvajale aktivnosti, še pred izhodom otrok,
– da se pri izvajanju aktivnosti na prostem izogiba okolju in mestom, kjer obstaja nevarnost za otroke,
– da ima stalen pregled nad otroki, nad številom otrok in nad njihovem gibanju,
– da prepreči ravnanja otrok in njihovo početje, ki ogroža lastno zdravje in življenje otroka ali drugih otrok v skupini,

 

6.5 Zagotavljnje preventivne zdravstvene zaščite
Za zagotavljanje varnosti in zdravja se upoštevajo določila:
a) Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih in
b) Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (omarice prve pomoči, količina in vsebina sanitetne opreme).

6.6. Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju otroka
Vsak delavec vrtca je dolžan takoj ukrepati, ko opazi ali je obveščen o poškodbi ali slabemu počutju otroka.
Otroka je potrebno namestiti na varno mesto in zagotoviti, da ni sam. Delavec je dolžan o poškodbi ali slabem počutju otroka obvestiti tajništvo šole, svetovalno službo ali vodstvo šole, ki obvesti starše, da pridejo po otroka.

V primeru težje poškodbe, zelo slabega počutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da se ne da oceniti resnosti poškodbe ali stanja, je potrebno poklicati zdravnika. V primeru, da se zdravnik ne more takoj odzvati na klic, je potrebno poklicati reševalno postajo. V obeh primerih je potrebno takoj obvestiti starše.

V primeru, da je poškodba posledica nasilnega dejanja ali nesreče (padec z višine…) je vrtec o tem dolžan obvestiti tudi policijo. V primeru take poškodbe je potrebno sestaviti zapisnik in ga oddati v tajništvu šole.

7. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE

7.1 Vzdrževanje prostora vrtca
Vrtec mora vzdrževati prostor vrtca tako, da je zagotovljena:
– varnost otrok, ki ga uporabljajo,
-čistoča in urejenost,
– namembnost uporabe.

7.2 Hranjenje garderobe
– Otroci se ob vsakem prihodu v vrtec in ob vsakem izhodu preobujejo v garderobi.
– Otroci hranijo obutev in vrhnja oblačila v garderobi.

 

7.3 Skrb za čisto in urejeno okolje:
– odpadke mečemo v koše za smeti,
– pazimo in ne uničujemo lastnine vrtca,
– skrbimo za higieno v sanitarijah,
– toaletni papir in papirnate brisače, vodo in milo uporabljamo namensko,
– posebno skrb namenjamo čistemu in urejenemu okolju vrtca,
– ko otroci zapuščajo igrišče ali dvorišče, vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja poskrbita, da otroci odvržene odpadke pospravijo.

 

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

8.1 Spremembe in dopolnitve hišnega reda
Spremembe in dopolnitve Hišnega reda se sprejemajo in dopolnjujejo po postopku, ki velja za sprejem splošnih aktov šole.

8.2 Obveščanje
Ta hišni red se objavi na oglasni deski vrtca in spletni strani šole.
Osnovna šola v posebni publikaciji predstavi kratko vsebino hišnega reda.

8.3 Veljavnost
Hišni red je ravnatelj sprejel dne, 29.8.2008.
Hišni red se začne uporabljati s 1. septembrom 2008.

Številka: 002/2008
Zg. Korena, 29.8.2008

Ravnatelj: Peter LEŠNIK

 
 
 
Dostopnost