HIŠNI RED VRTCA KORENJAKI

 

Vrtec pri OŠ Korena – Korenjaki (v nadaljevanju besedila: vrtec) s hišnim redom določa pravila, ki so pomembna za nemoteno življenje in delo v vrtcu.

 

Hišni red določa:

 

 1. Splošne določbe
 2. Območje vrtca in površine, ki sodijo k vrtcu Korena
 3. Organizacija
 4. Uvajanje otroka v vrtec
 5. Prihod in odhod
 6. Uporaba prostorov in igrišč
 7. Otrokova lastnina
 8. Lastnina vrtca
 9. Etični kodeks
 10. Varnost in zdravje
 11. Kršitve hišnega reda
 12. Prehodne in končne določbe

 

                              I.          SPLOŠNE ODLOČBE

 

1.     člen

 

Temeljne naloge vrtca so pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroka, izboljšanju kvalitete življenja družin in otrok ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

2.     člen

 

Odgovornost vrtca velja za čas, ko poteka predšolska vzgoja in druge organizirane dejavnosti.

 

3.     člen

 

Delavci vrtca, starši, drugi obiskovalci in otroci (v nadaljevanju: udeleženci vrtca) so dolžni upoštevati hišni red in vsa splošna zakonska določila, še posebej določila s področja vzgoje in izobraževanja.

4.     člen

 

Hišni red je zasnovan tako, da zagotavlja ravnanje in sodelovanje udeležencev vrtca v skladu z vizijo vrtca, Kodeksom etičnega ravnanja v vrtcu ter Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca.

     II.          OBMOČJE VRTCA IN POVRŠINE, KI SODIJO K  VRTCU PRI OŠ KORENA

5.     člen

 

Območje prostora zajema vse površine, ki jih je ustanovitelj dal vrtcu v upravljanje ali pa samo v uporabo, tiste katere vrtec vzdržuje in za njih skrbi kot dober gospodar.

 

Vrtec posluje na lokaciji:

Vrtec Korenjaki, Zg. Korena 32, 2242 Zg. Korena

V območje prostora sodijo tudi objekti enot oz. prostori in pripadajoča funkcionalna zemljišča.

 

6.     člen

 

Funkcionalno zemljišče vrtca je območje, namenjeno otrokom in zaposlenim vrtca za uporabo v času dejavnosti in drugih organiziranih oblik varstva. Pod pripadajoče funkcionalno zemljišče se štejejo:

 • dvorišče,
 • igrišče,
 • ograjene površine,
 • površine ob zgradbah, ki jih vrtec uporablja za vzgojno-izobraževalne dejavnosti in varen prihod v vrtec.

                                 III.          ORGANIZACIJA

 

7.     člen

 

Poslovalni čas in uradne ure

 

Vrtec posluje vse leto od ponedeljka do petka. Poslovalni čas vrtca je prilagojen potrebam staršev in se lahko tudi spreminja. Vrtec posluje od 5.45 do 16.05. 

Zaradi racionalizacije poslovanja si vrtec pridržuje pravico združevanja oddelkov med letom pred prazniki in v času počitnic.   

Uradne ure vrtca so vsak dan od 9.00 do 11.00 ure.

V okviru poslovalnega časa je lahko otrok v celodnevnem programu prisoten do 9 ur dnevno. V primeru, da je otrok v vrtcu več kot 9 ur dnevno, mora strokovni delavec na to opozoriti starše. Če starši pridejo po otroka po poslovalnem času vrtca, strokovni delavec zapiše zamudo starša, zavod pa nato staršu zaračuna zamudno uro.

8.     člen

 

Evidentiranje prisotnosti na delu

 

Zaposleni prihajajo na delo in odhajajo z dela ob dogovorjenem delovnem času, v skladu z delovno obveznostjo. Ob prihodu in odhodu morajo dnevno na listo prisotnosti evidentirati  svojo prisotnost – delovni čas v vrtcu. V primeru nepredvidene odsotnosti z dela so dolžni o izostanku obvestiti vodstvo čim prej oz. najkasneje do 8.00 ure zjutraj.

9.     člen

 

Združevanje otrok

 

Ob začetku vrtčevskega leta lahko vrtec ob upoštevanju predpisanih normativov organizacijsko preoblikuje oz. spremeni sestavo oddelkov. Vrtec si pridržuje pravico, da ob začetku šolskega leta ali tudi med šolskim letom zaradi racionalizacije poslovanja ali zapolnitve kapacitet, otroka premesti iz oddelka v oddelek. O spremembi mora vrtec starše predhodno obvestiti.

Združevanje skupin poteka v jutranjem in popoldanskem času med 5.45 in 7.30 in med 15.30 in 16.05. V času, ko je predvidena zmanjšana prisotnost otrok (npr. pred/po/med prazniki, počitnicami) se prav tako lahko združujejo skupine oddelkov otrok. V primeru manjše prisotnosti otrok, ki je določena s potrjeno sistemizacijo občine Duplek, se vrtec zapre.

 

                      IV.          UVAJANJE OTROKA V VRTEC

 

10.  člen

 

Ob prvi vključitvi otroka v vrtec zagotovimo otroku in staršem možnost postopnega uvajanja v življenje in delo ter bivanje v vrtcu. Otroka na novo okolje in nove ljudi uvajamo postopoma. Otrokom in staršem ob prvem srečanjem pred vključitvijo otroka v vrtec pozorno prisluhnemo. 

Staršem posredujemo prve informacije o življenju in načinu dela vrtca na uvodnem srečanju staršev novincev (v mesecu maju). 

Čas postopnega uvajanja otroka ob prvi vključitvi v vrtec je različen. Starši imajo po predhodnem dogovoru s strokovnim delavcem skupine možnost ob prihodu otroka prisostvovati delu skupine, v katero je otrok vključen (do 5 dni).

Predvideni čas prisostvovanja je med 8.30 in 10.00.

 

Starši si ob prihodu obujejo copate, ki jih prinesejo s seboj, biti morajo zdravi. Starši, ki so bolni, ne smejo prisostvovati delu skupine. V preostalem obdobju uvajanja imajo starši možnost osebno ali preko Lo.Polisa sproti izmenjevati opažanja glede otrokovega počutja v vrtcu ter opažanja morebitnih posebnosti otroka, ki so vezane na njegov razvoj.

                              V.          PRIHOD IN ODHOD

 

11.  člen

 

V vrtec otroci in starši vstopajo skozi vhod, ki je namenjen za vrtec. Zaradi varnosti otrok je nujno zaklepanje vrat med 8.30 in 12.00. V tem času zadrževanje v prostorih vrtca ni dovoljeno. 

Za predčasen prevzem otroka iz skupine (zdravniški pregledi, drugi razlogi) so starši dolžni prej obvestiti strokovne delavce.

Prvi trenutki ob prihodu otroka v vrtec so zelo pomembni za otrokov uspešni začetek dneva in zelo pomembni na poti otrokove samostojnosti. Zato naj si starši, skrbniki ali drugi spremljevalci, vzamejo dovolj časa in otroku omogočijo, da se sam preobuje, sleče in pospravi oblačila na svoj prostor.

Otroka je potrebno obvezno osebno izročiti strokovni delavki/delavcu brez nepotrebnega zadrževanja strokovnih delavcev, ki morajo bdeti nad vsemi otroki v skupini.

Ob odhodu otroka iz vrtca so strokovni delavci dolžni otroka osebno izročiti staršem oz. osebi, ki so jo starši pooblastili na predpisanem obrazcu vrtca. Do prevzema otroka ob odhodu starši počakajo v garderobi. Zaradi higienskih zahtev starši in drugi obiskovalci vrtca v igralnice ne vstopajo obuti.

Po 91. členu Zakona o varnosti cestnega prometa (UL RS št. 83/04) mora otroka v vrtec in iz njega spremljati polnoletna oseba. V izjemnih primerih so lahko spremljevalci mladoletne osebe nad 10 let, če to dovolijo starši in za vrtec izpolnijo pisno izjavo, da so seznanjeni z zakonsko podlago za spremstvo mladoletne osebe ter prevzemajo odgovornost v zvezi z varnostjo otroka po prevzemu tega s strani mladoletne osebe in se podpišejo.

 

Starši so dolžni v vrtec pripeljati zdravega otroka ter brez stvari in predmetov, ki bi lahko ogrozili njegovo zdravje in varnost drugih otrok. Na opozorilo strokovnega delavca, ki prevzame otroka, morajo starši otroku odvzeti predmete in stvari, ki bi za otroka ali druge otroke lahko bili nevarni. V primeru, da predmeti ogrožajo otrokovo zdravje in varnost, jih strokovni delavci lahko začasno odvzamejo.

Dolžnost strokovnih delavcev je, da zavrnejo otroka, ki že ob prihodu v vrtec kaže bolezenske znake, saj s tem pred nalezljivo boleznijo ščitijo ostale otroke. Podlaga za to je Zakon o nalezljivih boleznih (UL RS št. 69/95), ki v 4. členu navaja, da ima vsakdo pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi. Če se bolezenski znaki pojavijo šele v vrtcu, so starši dolžni priti po otroka takoj, ko jih o tem strokovni delavec obvesti.

 

Ob odhodu iz vrtca morajo starši obvezno zapirati vhodna vrata/vrata igrišča. Starši prevzamejo odgovornost za otroka takoj, ko ga prevzamejo. Zadrževanje staršev na igrišču, v času ko so tam drugi otroci brez staršev in pod nadzorom strokovnih delavcev, ni dovoljeno, zaradi preglednosti nad igriščem in otroki.

Če pride po otroka alkoholiziran starš oz. druga pooblaščena oseba, strokovni delavec oceni, ali je s predajo otroka tej osebi ogrožena otrokova varnost. V tem primeru pokliče otrokovega drugega starša in vodstvo vrtca ter otroka zadrži v vrtcu do prihoda druge pooblaščene osebe.

 

12.  člen

 

                                                                  Odsotnost otroka

 

Starši otrokovo odsotnost, vzrok odsotnosti ali kasnejši prihod otroka v vrtec sporočijo zaradi nemotenega vzgojno-izobraževalnega procesa. Odsotnost sporočijo najkasneje do 8.00 ure zjutraj na telefonsko številko vrtca ali na elektronski naslov strokovnih delavcev. Jutranje telefonske in osebne informacije o otroku so zaradi zagotavljanja varnosti v skupini časovno omejene.

 

                      VI.          UPORABA PROSTOROV IN IGRIŠČ

 

13.  člen

 

Vrtčevski prostori se uporabljajo za:

 • izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa;
 • druge oblike dejavnosti v vrtcu in organizacije izvajalcev na podlagi sklenjene pogodbe;
 • izvajanje dejavnosti, ki jih s sklepom določi ustanovitelj;
 • oddajanje prostorov v najem za dejavnosti z zunanjimi izvajalci.

 

Gibanje staršev, skrbnikov ali drugih spremljevalcev otrok ter najemnikov prostorov je v vrtcu omejeno le na prostore, ki so namenjeni določeni dejavnosti. Prosto gibanje v drugih prostorih vrtca (kuhinja, sanitarije, igralnice …) je nezaposlenim prepovedano.

Sprehajanje po vrtcu, izvajanje nepooblaščenega nadzora, brskanje po garderobah, igralnicah, skupnih prostorih ali na igriščih ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno v prostore vrtca vstopati s kolesi, z rolerji …

 

Igrišča in zunanje površine vrtca se uporabljajo v poslovalnem času vrtca in so namenjene izključno otrokom v času bivanja v vrtcu v spremstvu strokovnih delavcev.

 

14.  člen

 

Delavci vrtca smo dolžni skrbeti za: 

 • čiste in urejene igralnice, druge prostore ter okolje vrtca, zlasti tako da sami ne onesnažujemo okolja, da vzpostavljamo red in da opozarjamo druge morebitne onesnaževalce;
 • upoštevamo pravila lepega vedenja ter imamo lep odnos do otrok, staršev, zaposlenih in obiskovalcev vrtca ter do vse žive in nežive narave;
 • da prihajamo na delo in k dejavnostim vrtca dostojno oblečeni;
 • po igri na zunanjem igrišču strokovni delavci skupaj z otroki pospravijo vse zunanje igrače, po potrebi pometejo mivko, če se otroci igrajo v peskovniku;
 • strokovni delavci takoj sporočijo vodstvu vrtca vsako poškodbo zunanjih fiksnih igral in preprečijo, da bi se otroci igrali s poškodovanimi igrali ali z igračami;
 • strokovni delavci, ki so prisotni v času obrokov, skrbijo za urejenost prostorov, neposredno vezanih na pripravo prehrane in prehranjevanje otrok. Po hranjenju zmeraj pospravijo ostanke hrane na tleh ter pometejo in pobrišejo tla ter mize;
 • strokovni delavci pripravijo prostor oz. okolje pred prihodom otrok v igralnico oz. drug prostor ali igralno površino. Igralnico oz. druge prostore prezračijo ter pripravijo potrebno opremo in pripomočke v skladu z dnevnim programom dela ter pripravami na delo.

 

Zaposleni starše po potrebi dosledno opozarjajo, da zaradi varnosti otrok in higienskega režima vrtca spoštujejo hišni red.

15.  člen

 

V prostorih vrtca (garderoba, igralnice, igrišče, skupni prostori) je brez vednosti zaposlenih prepovedano fotografiranje in izdelava drugih vrst posnetkov otrok, zaposlenih in dokumentov, ki so last Vrtca pri OŠ Korena oz. strokovnih delavcev s strani tretje osebe.

 

Otroke lahko zaposleni fotografirajo samo ob predhodno pridobljenem soglasju staršev. Dosledno se spoštuje otrokova integriteta, otroci so ob fotografiranju vedno primerno oblečeni. Zaposleni fotografije izdajo šele po podrobnem pregledu.

 

                              VII.          OTROKOVA LASTNINA

 

16.  člen

 

Staršem ni dovoljeno brskati po lastnini drugih otrok, prav tako je njihova dolžnost, da tako vzgajajo svoje otroke. 

Posredovanje rojstnodnevnih vabil med otroki naj poteka na diskreten način, da ne prihaja do morebitnih zapostavljanj posameznih otrok.

Otrok mora v vrtec prihajati glede na vremenske razmere in aktivnosti primerno oblečen in obut. Otroci naj imajo v garderobi zmeraj tudi rezervna oblačila. Če je otrok oblečen v izposojena oblačila, jih naj starši oprana čim prej vrnejo strokovnim delavcem v skupino.

17.  člen

 

Otroci naj v vrtec ne prinašajo igrač od doma (razen ob igralnih dnevih). V vrtcu ne odgovarjamo za zlatnino in druge vredne predmete.

                                 VIII.          LASTNINA VRTCA

 

18.  člen

Vsi udeleženci v vrtcu morajo imeti spoštljiv in odgovoren odnos do notranje in zunanje opreme vrtca. Če kdo od udeležencev opazi poškodovano lastnino, na to opozori strokovnega delavca v skupini ali vodstvo vrtca. Vsi zaposleni se ravnamo po načelu dobrega gospodarja.

 

                                        IX.          ETIČNI KODEKS

 

19.  člen

 

Neprimerno vedenje, verbalni pritiski, grožnje in vse oblike nasilja v vrtcu niso dovoljene. V takšnih primerih naredimo zapis o konfliktu in obvestimo ustrezne institucije.

Vsi udeleženci v vrtcu smo dolžni spoštovati in se ravnati po Kodeksu etičnega ravnanja v vrtcu ter upoštevati varstvo osebnih podatkov. 

                                     X.          VARNOST IN ZDRAVJE

 

20.  člen

 

Vrtec prevzema odgovornost za varnost otrok v času njihovega bivanja v vrtcu. Varnost otrok v vrtcu zagotavljamo vsi odrasli oz. vsi udeleženci vrtca. Vsi smo dolžni ravnati tako, da s svojim ravnanjem zagotavljamo varnost otrok, drugih oseb in materialnih dobrin v prostorih vrtca in na njegovih zunanjih površinah. Upoštevati moramo predpise o varnosti in zdravju pri delu, splošne akte vrtca ter navodila vodstva vrtca v zvezi z ukrepi za varno in zdravo delo. 

Naša dolžnost je nenehno bdeti nad otroki in zagotavljati, da otroci niso nikoli sami. Aktivnosti organiziramo in vodimo tako, da ves čas zagotavljamo nemoten pregled nad otroki. 

Delo oz. bivanje otrok v vrtcu organiziramo tako, da budno spremljamo gibanje, vedenje in ravnanje otrok v vrtcu. Otroke varujemo pred vsakršnimi zlorabami v vrtcu, tako s strani otrok kot odraslih. Vsi starši in otroci so odgovorni in dolžni upoštevati ničelno toleranco do nasilja nad otroki ter v primeru zaznanega neustreznega ravnanja starša ali zaposlenega v odnosu do otrok v Vrtcu pri OŠ Korena to takoj osebno prijavi vodstvu vrtca v pisni obliki.

 

21.  člen

 

Ukrepi za zdravo in varno delo v igralnici

 

Za zdravo življenje v vrtcu skrbimo tako, da zagotavljamo snažnost prostorov in opreme, dovolj svežega zraka v prostorih, gibanje na prostem, dnevno telesno aktivnost, redno vzdrževanje higiene otrok, zaščito pred nalezljivimi boleznimi ter uravnoteženo prehrano.

Za varnost otrok v igralnici in znotraj prostorov vrtca sta odgovorna vzgojitelj predšolskih otrok in vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja. Otroci morajo biti v času bivanja v prostorih vrtca stalno pod njunim nadzorom.

Puščanje otrok samih, brez nadzora, se šteje kot hujša kršitev delovne obveznosti. Spremstvo otrok v sanitarije oz. v garderobo ali prevzem oz. priprava hrane se ne šteje kot opustitev nadzora. 

22.  člen

 

Ukrepi za varnost otrok zunaj

 

Aktivnosti izven prostorov vrtca organiziramo in vodimo tako, da ves čas zagotavljamo stalen in nemoten pregled nad vsemi otroki (razporejenost strokovnih delavcev po celem igrišču ob vseh igralih oz. plezalih, pregled nad vhodnimi vrati). Strokovni delavec mora imeti stalen in nemoten pregled nad vsemi otroki svoje skupine.

Vsi udeleženci skrbimo za varnost otrok z zapiranjem vhodnih vrat in zunanjih ograj na igriščih vrtca. V garderobah, hodnikih vrtca in na igrišču zaradi varnosti otrok, ki so še v varstvu, (selitev v zbirno igralnico, bivanje na igrišču), ni dovoljeno zadrževanje staršev z otroki, ki so že odšli iz varstva.

Na sprehodu, izletu ali pri igri oziroma drugih oblikah dejavnosti zunaj prostorov oz. površin vrtca mora otroke ene skupine varovati oz. spremljati vzgojitelj predšolskih otrok in druga odgovorna polnoletna oseba.

Pri organiziranju aktivnosti z otroki na prostem je strokovni delavec predvsem dolžan:

 • da prične z izvajanjem zunanjih aktivnosti šele takrat, ko dejansko obvlada otroke svoje skupine;
 • da pred odhodom seznani otroke z okoljem in mesti, kjer bodo izvajali dejavnosti;
 • da opozori otroke na nevarnosti pri izvajanju aktivnosti na prostem;
 • da ima stalen nadzor nad otroki, številom otrok in njihovim gibanjem;
 • da prepreči ravnanje otrok ali njihovo početje, ki ogroža lastno zdravje in življenje otrok ali drugih otrok v skupini;
 • da o izvedbi daljšega odhoda izven vrtca (izleti) predhodno obvesti vodstvo vrtca in starše;
 • da v primeru prevoza otrok strokovni delavci posredujejo poimenski seznam otrok ter varnostni načrt izleta vodstvu vrtca;
 • da v primeru, če se otrok slučajno izgubi ali ponesreči, sproži takojšnjo iskalno akcijo, obvesti vodstvo vrtca, starše oz. otroku nudi nujno medicinsko pomoč.

 

23.   člen

 

Izvajanje dejavnosti na drugih lokacijah

 

Strokovni delavci so dolžni ob načrtovanju dejavnosti na drugih lokacijah pripraviti varnostni načrt (obrazec). Kadar vrtec organizira dejavnosti z otroki, ki so vezane na prevoz, poskrbimo, da ob vodenju dveh strokovnih delavcev skupino otrok spremlja dodatni polnoletni spremljevalec, vzdržujemo pregled nad številom otrok in njihovim gibanjem, izogibamo se okoljem in mestom, kjer obstaja večje tveganje, kot so odprte vodne površine, zgoščen promet, večja množica ljudi … Pri izvedbi prevoza upoštevamo pravila v zvezi z varnim vstopanjem in izstopanjem v prevozna sredstva ter varnostne ukrepe med vožnjo (Zakon o pravilih cestnega prometa; ZPrCP – izsek poglavje: IX. Varstvo udeležencev cestnega prometa).

 

Pri plavalnih dejavnostih in morebitnih dejavnosti v okviru vrtca v naravi poskrbimo, da je največ 8 otrok na enega strokovnega delavca oz. polnoletnega spremljevalca.

 

24.   člen

 

Zdravje otroka v vrtcu in ravnanje v primeru poškodb otroka

 

Otroci v vrtec hodijo zdravi. V primeru nalezljive bolezni otroka morajo starši takoj obvestiti strokovnega delavca skupine, ki jo otrok obiskuje. Ta nato informacijo prenese vodstvu vrtca, ki nato od organizatorja ZHR pridobi pisno obvestilo o pojavu nalezljive bolezni v skupini. Izobesi ga na oglasno desko pred igralnico skupine, v kateri se je nalezljiva bolezen pojavila, da so na morebitne simptome bolezni pozorni tudi starši otrok, ki obiskujejo to skupino.

Ob pojavu uši v skupini ima strokovni delavec ob soglasju staršev, možnost da otroku pregledati lasišče zaradi preprečevanja nadaljnjega širjenja uši. Starši, ki se ne odzovejo, ne sodelujejo pri odpravljanju uši oz. ne izvedejo postopka razuševanja, vrtec povabi na individualni pogovor, po potrebi povabi k sodelovanju tudi ustrezno zdravstveno službo.

V primeru poškodbe ali slabega počutja otroka v vrtcu je vsak strokovni delavec dolžan ukrepati. Otroku je potrebno nuditi varno mesto ter zagotoviti, da ni sam. Strokovni delavci morajo v primeru poškodbe otroka, zelo slabega počutja, bolezenskega stanja takoj obvestiti starše in v urgentnih primerih poklicati nujno medicinsko pomoč. Če staršem zaradi nedosegljivosti ni mogoče posredovati sporočila, otrok pa nujno potrebuje zdravniško pomoč, strokovni delavec iz skupine in strokovni delavec druge skupine/pomočnica ravnateljice/vodja ZHR (2 odrasli osebi), otroka pospremita k zdravniku. V primeru prevoza otroka z reševalnim vozilom otroka spremlja strokovni delavec skupine in počaka z otrokom v bolnišnici do prihoda staršev. Dolžnost staršev je, da pridejo po otroka v najkrajšem možnem času od prejetega klica.

V primeru poškodbe otroka v vrtcu in izven vrtca mora strokovni delavec poleg vseh nujnih ukrepov za nudenje prve pomoči otroku izpolniti tudi zapisnik o nezgodi otroka v vrtcu in ga oddati vodstvu.

 

25.   člen

 

Posebnosti otroka

 

Starši so dolžni ob vpisu otroka v vrtec ali pred vstopom otroka v vrtec opozoriti strokovne delavce o posebnostih otroka (otrok se rad skrije/se česa zelo boji …), njegovega zdravja (alergije, diete, vročinski krči, epileptični napadi …) in razvoja. Za posebne prehranske zahteve (diete) morajo starši vodji ZHR vsako leto predložiti novo zdravniško potrdilo z natančnim seznamom živil, ki jih otrok ne sme uživati. Vodja ZHR izda pisno navodilo o prehrani otroka ter ga posreduje v kuhinjo in strokovnim delavcem.

V vrtcu dajemo zdravila samo tistim otrokom, ki zaradi življenjsko ogrožajočih zapletov brez zdravila ne morejo. Starši so tako dolžni vrtec informirati z vsemi navodili, tako otrokovega pediatra kot tudi z navodili glede dajanja in ustreznega shranjevanja takega zdravila. Strokovni delavci preverjajo rok uporabe zdravila ter o tem obveščajo starše.

 

 

26.   člen

 

Prehrana v vrtcu in skrb za zdravje

 

Vsi delavci v vrtcu moramo biti seznanjeni z morebitnimi alergijami posameznih otrok in njihovimi dietami. V primeru združevanja skupin je potrebno informacijo prenesti tistima strokovnima delavcema, ki v času združene skupine delata v oddelku. Vsi delavci vrtca spoštujemo in izvajamo predpise HACCP sistema. Pri tem upoštevamo tudi podrobnejša navodila vodje ZHR.

Prehrana v vrtcu je premišljeno in skrbno načrtovana za vse otroke. Pri sestavi jedilnikov sledimo tradiciji in običajem lokalnega okolja. Jedilnik je šolski in je prilagojen za vrtčevske otroke. Tedensko je objavljen na spletni strani vrtca in na oglasni deski pri vhodu v vrtec. Prehrana v vrtcu poteka po ustaljenem časovnem ritmu prehranjevanja. 

Strokovni delavci morajo poskrbeti, da si otroci pred prehranjevanjem umijejo roke. Pri hranjenju otrok je potrebno paziti na varnost otrok pri uporabi jedilnega pribora, temperaturo hrane (pred razdelitvijo hrane oz. tekočine je potrebno preveriti ustreznost njune temperature) in uživanje hrane (npr. koščičastega sadja). Upošteva se kultura prehranjevanja v vrtcu, in sicer vsi otroci med hranjenjem sedijo za mizo. Hrane otroci ne nosijo po igralnici in tudi ne domov (popoldansko malico pojedo v vrtcu, ker je vrtčevska prehrana namenjena izključno prehranjevanju otrok v času njegovega bivanja v vrtcu).

O načinu praznovanja rojstnih dni otrok se strokovni delavci dogovorijo s starši na 1. roditeljskem sestanku. 

Strokovni delavci morajo poskrbeti za ustrezno vzdrževanje in shranjevanje otroških dud in stekleničk.

Neposredno pred počitkom otrok so strokovni delavci dolžni preveriti, ali so usta otrok prazna.

 

27.   člen

 

Prepoved kajenja, skrb za red in druge prepovedi ter obveznosti

 

V notranjih in zunanjih prostorih vrtca oz. zunanjih pripadajočih površinah vrtca ni dovoljeno kajenje, pitje alkohola ali uživanje drugih substanc.

V prostore vrtca in pripadajoče igrišče je prepovedano voditi živali, razen ob predhodnem dogovoru z vodstvom vrtca, ko je prisotnost živali del vzgojno-izobraževalnega programa vrtca. 

V času, ko se izvaja dejavnost gibanja se tudi strokovni delavci preoblečejo v športna oblačila in ustrezno obutev.

Med vzgojnim delom je uporaba zasebnega mobilnega aparata prepovedana. Ta mora biti nastavljen na tiho, da ne moti dela v skupini. Prav tako se v službenem času zaposleni ne povezujejo na družbena omrežja in podobne aplikacije.

 

                              XI.          KRŠITVE HIŠNEGA REDA

 

28.   člen

 

V primeru kršitve hišnega reda in v drugih konfliktnih situacijah s strani starša/skrbnika ali spremljevalca otroka je strokovni delavec oz. vpletena oseba vrtca dolžna takoj narediti zapisnik o konfliktu in ga v najkrajšem času posredovati vodstvu vrtca.

 

V primeru kršitve hišnega reda in v drugih konfliktnih situacijah lahko starši/skrbniki naslovijo pritožbo v pisni obliki na vodstvo vrtca.

 

                                  XII.          PREDHODNE IN KONČNE ODLOČBE

 

29.   člen

 

Sprememba in dopolnitev hišnega reda

 

Spremembe in dopolnitve hišnega reda se sprejmejo in dopolnjujejo po postopku, ki velja za sprejemanje splošnih aktov vrtca. O zadevah, ki niso zajete v hišnem redu, odloča vodstvo vrtca po svoji presoji.

 

30.   člen

 

Obveščanje

 

Hišni red stopi v veljavo s 1. 10. 2023  in je objavljen na oddelčnih oglasnih deskah in spletni strani vrtca z dnem 1. 10. 2023.

Zaposlene seznani s hišnim redom pomočnica ravnateljice za vrtec, starše pa vsako leto na prvih roditeljskih sestankih strokovni delavci oddelkov. Dokument se predstavi tudi ob vpisu otroka v vrtec na uvodnem srečanju za starše novincev v mesecu maju.

 

                                                                                                                          Ravnatelj:

                                                                                                                              Peter LEŠNIK

 

 Zg. Korena,  20. 9. 2023